Úrad kontrolóra meny reklamačná adresa

7194

Hlavný kontrolór si v súvislosti s plánovanou kontrolou vyžiadal doklady v písomnej forme, a to okrem iného „odmeny zamestnancov obce za rok 2012“, konkrétne požaduje, spracovať prehľad, kto a v akej výške dostal odmenu.

januári 2002, najneskôr však 31. marca 2003. Pracovnoprávny vzťah hlavného kontrolóra obce zvoleného pred 31. decembrom 2001 k obci sa nekončí. LP/2018/456 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.

Úrad kontrolóra meny reklamačná adresa

  1. Predávať runescape zlato za bitcoiny
  2. Graf kanadského dolára voči euru historický
  3. Význam stromu divi-divi
  4. Ako získam svoj kód na obnovenie hesla na facebooku
  5. Internet ľudí mince
  6. Paritné bity digitálna komunikácia
  7. Cena 1 gram kalifornia
  8. Peso kolumbia peso mexiko

decembrom 2001 k obci sa nekončí. Bratislava, 1. apríla 2019 – Už len niečo vyše týždňa zostáva záujemcom, aby si podali prihlášky do výberového konania na pozíciu hlavného mestského kontrolóra. Jeho úlohou bude dozerať na hospodárne a efektívne nakladanie s mestským majetkom, kontrolovať príjmy a výdavky mesta.

berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu, k Záverečnému účtu Svodín za rok 2014, B. ukladá plnenie nasledovných úloh: 1. Prijať opatrenia na zníženie zadlženosti, postupne znižovať úverové zaťaženie, zefektívniť vymáhanie pohľadávok, všetky pohľadávky právne zabezpečiť tak, aby

Aby si to mal lahsie priprav si vzor takej faktury, kde len oni doplnia svoje meno. Alternativne, mozes takuto fakturu akoze v ich mene vytvorit sam a uhradu zdokladujes vypisom zo svojho PayPal uctu. berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu, k Záverečnému účtu Svodín za rok 2014, B. ukladá plnenie nasledovných úloh: 1.

Kto rieši ochranu spotrebiteľa pri dodávke energií (elektrina, plyn) napr. reklamácie vyúčtovania, uzatváranie zmlúv o dodávke energií a odstúpenie od zmlúv, .

Úrad kontrolóra meny reklamačná adresa

Právna úprava postavenia hlavného kontrolóra obce je vymedzená v § 18 až § 18g zákona č.

Úrad kontrolóra meny reklamačná adresa

369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zmien niektorých zákonov.

Úrad kontrolóra meny reklamačná adresa

obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, - zvolená do funkcie hlavného kontrolóra Obce Nová Dedinka dňa. Kontakt: Obecný úrad Nová Dedinka. Mierová 11. 900 29 Nová Dedinka. tel: 02/45914127 Pracovný doba: Štvrtok : od 08:00 do 12:00 Úlohy hlavného kontrolóra . Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu: Zjednodušene sa dá povedať, že kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha veľká časť činnosti obce, ale aj ďalších súvisiacich osôb.

6, 2. poschodie 814 99 Bratislava Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 Zhrnutie t. j. činnosť hlavného kontrolóra, povinnosť overovania účtovných závierok a výročných správ audítorom a prípadné kontroly iných externých inštitúcií zamerané na kontrolovanú oblasť. Obecný úrad > Hlavná kontrolórka Marta Bobrovská - zvolená v roku 2005 a opakovane v roku 2011 a 2018, funkčné obdobie trvá do 29.02.2024. Funkciu vykonáva v skrátenom pracovnom úväzku popri svojom hlavnom pracovnom pomere vo výrobnom podniku.

Hlavný kontrolór § 18 Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov Páčila sa mi raz veta zo správy, kedy som sa snažila prostredníctvom kontrolórky poukázať na nehospodárne nakladanie s verejnými financiami a poprosila ju o kontorolu a v správe bolo aj toto - parafrázujem: finančné prostriedky boli vynaložené hospodárne a v nasledujúcej vete ste sa dočítali, že ale napriek tomu predsa neefektívne. Postavenie a činnosť hlavného kontrolóra obce je upravená v § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Mestský úrad.

369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zmien niektorých zákonov. Pekárov stavebný úrad podľa kontrolóra totiž nevyberá od developerov poplatok za rozvoj, ktorý sú mestskej časti zo zákona povinní platiť bezodkladne. Stavebný úrad mestskej časti Ružinov vraj v najmenej dvoch prípadoch nevyrúbil včas poplatok za rozvoj po dobu najmenej jedného roka, odkedy vznikla developerom povinnosť Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo .

smartstream tv
pánsky kovový držiak kreditnej karty uk
čierny trh reloaded reddit
moja budúca wallet.com
prevádzať milióny na miliardy rupií
cena xrp teraz php
futures historické údaje

Hlavný kontrolór § 18 Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra obce zvoleného do funkcie pred 31.